Privacy Policy

Privacyverklaring Beyond Blossom
https://www.beyondblossom.nl is een website van Beyond Blossom

1. Algemeen
Via onze werkzaamheden en deze website verkrijgen wij (Beyond Blossom) persoonsgegevens van u,
al dan niet omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Wij hechten belang aan de
bescherming van deze persoonsgegevens, alsmede aan de bescherming van uw privacy. Wij gaan
dan ook zorgvuldig om met de verkregen persoonsgegevens en handelen alsmede verwerken uw
persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende privacywetgeving en –regelingen.
Dit houdt onder andere het volgende in:
– wij vermelden duidelijk welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden
wij deze persoonsgegevens verwerken en op welke gronden wij tot verwerking gerechtigd zijn;
– wij informeren u over hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, over of wij uw
persoonsgegevens met derden delen, over hoe uw gegevens zijn beveiligd, over uw rechten
als betrokkene, over ons gebruik van cookies en over hoe u contact met ons kan opnemen.
– wij beperken de (verzameling) verwerkte persoonsgegevens tot alleen die gegevens die echt
noodzakelijk zijn;
– wij vragen eerst uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming om uw persoonsgegevens te
mogen verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– wij nemen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen en -in voorkomend geval- eisen dat ook van de partijen die
in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
U bent niet verplicht persoonsgegevens met ons te delen. Het niet delen van uw persoonsgegevens
kan er evenwel in resulteren dat wij u minder goed of niet van dienst kunnen zijn.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij
Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren en om onze website te optimaliseren verwerken wij de
volgende Persoonsgegevens van u:
– Naam (inclusief initialen), titel(s), geslacht, geboortedatum;
– Contactinformatie: e-mailadres, adres (zakelijk en/of privé), telefoonnummer(s);
– Bedrijf/organisatie, inclusief uw functie;
– Data gerelateerd aan het bezoek van onze website, zoals uw IP-adres, de duur van uw
bezoek, apparaat type en internetbrowser(zie ‘Cookies’);
– Persoonsgegevens die u ons verstrekt met betrekking tot sollicitaties, zoals NAW,
geboortedatum, telefoonnummer(s), nationaliteit, burgerlijke staat en andere persoonlijke
informatie die u zelf in uw sollicitatie verstrekt;
– Persoonsgegevens die u ons verstrekt met betrekking tot aanwezigheid bij door Beyond
Blossom georganiseerde meetings of evenementen;
– Persoonsgegevens die u ons verstrekt door uw informatie op onze website in te vullen en/of
een profiel aan te maken op onze website;
– Enige andere persoonsgegevens of informatie die u ons verstrekt of die we verkrijgen in
verband met de onder 3. genoemde doeleinden en gronden;
Wij verzamelen deze informatie en gegevens bijvoorbeeld als u een overeenkomst met ons aangaat,
wanneer u deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt, doordat u gegevens invult op de website,
doordat u onze cookie-melding accepteert, doordat u ons uw visitekaartje verstrekt of doordat u een
sollicitatie instuurt. Wij kunnen deze gegevens ook verzamelen via externe bronnen, zoals door u
ingeschakelde partijen, de Kamer van Koophandel, het Kadaster of publiekelijk toegankelijke bronnen.

3. Doeleinden en gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen gebruiken wij uitsluitend voor de doeleinden die zijn
beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij op voorhand van u expliciete toestemming hebben
verkregen voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden.
De doeleinden van gegevensverwerking zijn:
1) Verrichting van onze werkzaamheden: om onze werkzaamheden naar behoren te kunnen
verrichten (zijnde het leveren van onze diensten en/of het (ver)kopen en leveren van onze
producten), is het noodzakelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. De werkzaamheden
die wij verrichten zijn alle werkzaamheden die u in redelijkheid van wedding designers &
(bloem)stylisten mag verwachten, daaronder in ieder geval begrepen: ontwerp en uitvoering
op trouw en of thuis locatie, afleveren van goederen, gepersonaliseerde productie,
afhandeling van de verschuldigde betaling.
2) Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen: zoals verplichtingen op
grond van belastingwetgeving.
3) Marketing en ondernemingsactiviteiten: het versturen van bijvoorbeeld nieuwsupdates,
uitnodigingen voor evenementen en andere communicatie die wellicht interessant voor u kan
zijn (zoals het informeren over wijzigingen in onze dienstverlening).
4) Sollicitatieprocedures: verzameling en verwerking van persoonsgegevens voor het
doorlopen van onze sollicitatieprocedures en/of betrokkenheid bij overige recruitmentactiviteiten;
5) Website: Het analyseren en faciliteren van het gebruik van onze website. Middels de
geanalyseerde gegevens kunnen we de website nóg beter maken en ook beter afstemmen op
onze doelgroepen en marketing.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een of meer van de volgende gronden:
– Verwerking omdat zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van een gesloten overeenkomst;
– Verwerking omdat zulks noodzakelijk is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen;
– Verwerking omdat zulks noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
– Verwerking op grond van uw toestemming (indien uw toestemming is vereist).
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering en verzamelen geen
bijzondere persoonsgegevens van u.

4. Bewaartermijn persoonsgegevens
Voor zover in deze Privacyverklaring niet anders vermeld, worden uw persoonsgegevens niet langer
bewaard dan nodig is voor het gebruik overeenkomstig de doeleinden waarvoor de gegevens zijn
verstrekt en om in overeenstemming te handelen met toepasselijke wet- en regelgeving.
Met betrekking tot sollicitaties: uw persoonsgegevens worden uiterlijk 4 weken na het einde van de
sollicitatieprocedure verwijderd. Indien wij uw toestemming hebben gekregen om de gegevens langer
te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zullen we
uw persoonsgegevens tot maximaal een jaar na het verkrijgen van uw toestemming bewaren.
5. Uw persoonsgegevens en derden
Beyond Blossom maakt alleen gebruik van derden bij de verwerking van persoonsgegevens indien dat
noodzakelijk is ter uitvoering van de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden. Daarbij nemen
wij alsdan altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden
beveiligd en uitsluitend voor de beoogde, in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden, worden
gebruikt. De derden die wij inschakelen dienen uiteraard volledig te voldoen aan de toepasselijke weten regelgeving en zijn overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving ook verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien een derde partij wordt
ingeschakeld om persoonsgegevens te verwerken en deze partij kwalificeert als verwerker onder de
AVG, zal Beyond Blossom altijd een verwerkersovereenkomst als bedoeld in de AVG sluiten met de
betreffende partij. Wij geven een derde partij nooit toestemming om uw gegevens met anderen te
delen, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is ter uitvoering van de in deze privacyverklaring
omschreven doeleinden. Het verkopen van uw gegevens gebeurt nooit.
Bij de uitvoering van onze werkzaamheden en overige activiteiten maken wij onder andere gebruik
van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk uw persoonsgegevens delen (de navolgende
lijst is niet uitputtend):
– Derden relevant in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden;
– Derden met wie wij in aanraking komen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen,
zoals toezichthoudende autoriteiten en de Belastingdienst;
– Derden die helpen onze website te verbeteren (partners voor social media, adverteren en
analyse);
– Andere derden benodigd in het kader van de in deze Privacyverklaring omschreven
doeleinden, zoals ICT-providers, communicatieproviders en andere organisaties aan wie wij
enige ‘support services’ uitbesteden.
Doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie (EER) gebeurt slechts
indien 1) die landen conform de relevante wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor
de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield, 2) de doorgifte
noodzakelijk is, 3) een van de in deze overeenkomst genoemde verwerkingsgronden daarvoor de
mogelijkheid biedt en 4) de doorgifte ook voor het overige overeenkomstige toepasselijke wet- en
regelgeving geschied.

6. De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens
Beyond Blossom heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, inbreuk, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking,
inzage, aanpassing etc.
De getroffen maatregelen betreffen onder andere:
– alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en iedereen die in aanraking komt met
persoonsgegevens is gebonden aan een (contractuele) geheimhoudingsplicht;
– alle informatie en persoonsgegevens staan op beveiligde servers;
– Beyond Blossom zorgt ervoor dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn;
– Beyond Blossom sluit buiten werktijden haar werkruimten af;
– er worden regelmatig back-ups gemaakt van alle door Beyond Blossom gebruikte systemen;
Voor meer informatie en opmerkingen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, alsmede in het
geval er aanwijzingen zijn van misbruik of gebrekkige beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u
contact met ons opnemen (zie artikel 12.).

7. Uw rechten
U hebt het recht Beyond Blossom te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens die
verwerkt worden en/of deze te verbeteren, aan te vullen, anderszins te wijzigen, te verwijderen en/of
af te schermen. Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze
toestemming te allen tijde weer in te trekken (het intrekken van uw toestemming heeft geen
terugwerkende kracht). Daarnaast bent u gerechtigd een gegevensexport te vragen van uw
persoonsgegevens, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en een
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. U bent tevens gerechtigd een
klacht in te dienen bij een relevante privacytoezichthouder (in Nederland is dat de Autoriteit
Persoonsgegevens).
Voor de uitoefening van voormelde en/of andere rechten en corresponderende verzoeken kunt u
contact met ons opnemen (zie artikel 12.). U dient bij uw verzoek voldoende gegevens te verstrekken
op basis waarvan wij uw identiteit kunnen controleren (als u een kopie van uw identiteitsbewijs
meestuurt, verwijdert u dan de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan een paspoort) en uw Burgerservicenummer (BSN)). We verzoeken u vriendelijk uw verzoek
tot uitoefening van een of meer van de voormelde rechten te motiveren.
Uw verzoek tot uitoefening van een of meer van de voormelde rechten kunnen wij in sommige
gevallen weigeren of niet inwilligen. Hiervan zal u alsdan op de hoogte worden gesteld. Aanleiding
hiervoor kunnen onder andere een op Beyond Blossom rustende wettelijke verplichtingen of de
buitensporige of onredelijke aard van een of meerdere verzoeken zijn.
In het geval van buitengewoon complexe verzoeken, of een buitensporige hoeveelheid verzoeken, kan
in plaats van een weigering van het verzoek ook een passende administratieve kostenvergoeding voor
de uitvoering van het verzoek worden doorberekend aan de verzoeker. Hiervan zal u van tevoren op
de hoogte worden gesteld.
Wij reageren altijd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek.

8. Cookies
De website van Beyond Blossom maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die
op uw computer worden opgeslagen en die bedoeld zijn om uw website-gebruikerservaring efficiënter
te maken. Volgens de wet mogen wij cookies zonder toestemming op uw apparaat opslaan als ze
strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website. Voor alle andere soorten cookies hebben
we uw toestemming nodig.
Er zijn 3 soorten cookies:
– Noodzakelijke cookies: dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de
website. Bijvoorbeeld voor het onthouden van op de website ingevulde gegevens, uw
voorkeursinstellingen en uw keuze voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies
worden niet gedeeld met derden. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.
– Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om een website en de bijbehorende
statistieken te analyseren, waardoor de website (het gebruik daarvan en de vindbaarheid) kan
worden geoptimaliseerd. Hiervoor kan bijvoorbeeld het hulpprogramma Google Analytics
worden gebruikt. Wij hebben Google niet toegestaan verkregen informatie te delen. Google
kan verkregen informatie echter in sommige gevallen toch aan derden verschaffen,
bijvoorbeeld indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Als wij deze cookies
willen gebruiken, vragen wij vooraf uw toestemming voor het gebruik van deze cookies door
middel van onze cookiefloater.
– Overige cookies: dit zijn cookies bedoeld voor commerciële doeleinden (marketing) en/of
cookies afkomstig van (diensten van) derde partijen. Dit zijn bijvoorbeeld cookies voor het
personaliseren van de content en advertenties op deze website. Ook kunnen dit cookies zijn
bedoeld voor het aanbieden van social media functies, zoals Twitter, LinkedIn YouTube en
Google. Als wij deze cookies willen gebruiken, vragen wij vooraf uw toestemming voor het
gebruik van deze cookies door middel van onze cookiefloater.
En gedetailleerd overzicht van de verschillende cookies waar deze website gebruik van maakt treft u
in onderstaande tabellen. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk
moment wijzigen of intrekken. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Via de instellingen van uw webbrowser kunt u reeds
opgeslagen cookies verwijderen. Het weigeren of intrekken van uw toestemming voor het gebruik van
cookies en het verwijderen van opgeslagen cookies kan de functionaliteit van de website beperken.
Door u gegeven toestemming voor het gebruik van cookies geldt slechts voor het volgende domein:
https://www.beyondblossom.nl
Noodzakelijk
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
Analytische
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
Overig
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
Deze privacyverklaring en cookie-informatie is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op
een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de
privacyverklaring en cookie-informatie van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik
te maken.

10. Wijziging in deze privacyverklaring
Beyond Blossom behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om
welke reden dan ook te wijzigen of te updaten. We adviseren u daarom regelmatig dit gedeelte van de
website te controleren. Indien er substantiële inhoudelijke wijzigingen van deze privacyverklaring
plaatsvinden, zal hiervan een duidelijke melding op de website worden geplaatst.

11. Klachten
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met u over
in gesprek. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht over een onjuiste
verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor andersoortige klachten
verwijzen wij u naar onze klachtenregeling.

12. Vragen
Voor al uw vragen en/of opmerkingen en/of verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens
of deze privacyverklaring, kunt u zich richten tot Beyond Blossom, Claire van der Velden
telefoonnummer +31 6 29 196 415, email claire@beyondblossom.nl
Delft, 21 november 2023
i Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands:
– ras of etnische afkomst;
– – politieke opvattingen;
– godsdienst of levensovertuiging;
– lidmaatschap van een vakbond;
– genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie;
– gezondheid;
– seksuele leven;
– strafrechtelijk verleden.
De AVG stelt extra (strengere) eisen aan de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.
Indien u bijzondere persoonsgegevens verwerkt is daarom een aanpassing van deze
privacyverklaring vereist. Bespreek de alsdan benodigde aanpassingen van deze
privacyverklaring met een jurist.
————————————————————————————————————————————–
Dit model is opgesteld door mr. drs. G.R.C. Mostert, EBH Legal – Advocaten & Mediators,
Phoenixstraat 49A, 2611 AL Delft, 015 200 1000, mostert@ebhlegal.nl.
Voor vragen kunt u vrijblijvend contact opnemen
————————————————————————————————————————————–

Want to learn more?

Check out these articles below

Privacy Policy

Read More
Privacy Policy